Programi i Kursit
Leksioni Tema Kohezgjatia Pedagogu
Leksioni 1 Hyrja, Etika, praktika profesionale 4 ore David Allen
Leksioni 2 Natyra e vleres, qëllimet dhe vlerësimet 4 ore David Allen
Leksioni 3 Metodat (Përmbledhje) 4 ore David Allen
Leksioni 4 Metoda e Krahasimit dhe matja 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 5 Krahasimi Si Rast studimor 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 6 Metoda e Fitimi 4 ore Anton Lezhja
Leksioni 7 Metoda e Fitimit 4 ore Anton Lezhja
Leksioni 8 Fitimi rast studimi 4 ore Anton Lezhja
Leksioni 9 Metoda e Zhvillimit dhe rast studimi 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 10 Vlerësimi i të drejtave te zhvillimit 4 ore Fatlinda Struga
Leksioni 11 Raportet e fizibilitetit Studimi i rastit (zhvillimit) 4 ore Migena Zaçe
Leksioni 12 Metoda Kostos dhe rasti I aplikimit 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 13 IVS (standardet) 4 ore Anton Lezhja
Leksioni 14 EVS & Libri i Standardeve 4 ore Mirela Behluli
Leksioni 15 Raporti Përgatitja përfshirë raportet bankare 4 ore Arba Grazhdani
Leksioni 16 Pamje e përgjithshme, kërkesa / furnizimi, çmimi i tregut 4 ore Sopot Camaj
Leksioni 17 Ekonomia e Biznesit (aksionet, struktura e kapitalit etj) 4 ore Gentian Shaqiri
Leksioni 18 Planet e biznesit 4 ore Gentian Shaqiri
Leksioni 19 Përmbledhje, hyrje dhe ligjshmeria 4 ore Lirime Cukaj
Leksioni 20 Kodi civil per pasurine e paluajteshme dhe Kodi nderkombetar 4 ore Lirime Cukaj
Leksioni 21 regjistrimi I prones 4 ore Besnik Como
Leksioni 22 Investment & RiInvestment, Fondet 4 ore David Allen
Leksioni 23 Metoda e Investimeve dhe formulat 4 ore David Allen
Leksioni 24 Formulat dhe Aplikimi i formulës 4 ore David Allen
Leksioni 25 Aplikimi i formualave ushtrime 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 26 Metodologjia DCF; IRR / NPV 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 27 kthim dhe kompensimi I prones 4 ore Lirime Cukaj
Leksioni 28 Tatimi në pronë / taksat/ transferimi 4 ore Lirime Cukaj
Leksioni 29 Kontratat Llojet, ilustrime te ndryshme 4 ore Lirime Cukaj
Detyre kursi 4 ore Diana Bardhi
Leksioni 30 Provimit Legjislacionit 4 ore Lirime Cukaj
Leksioni 31 Planifikimi urban I qyteteve dhe lidhja e tij me tregun e tokes 4 ore Fatlinda Struga
Leksioni 32 Jetegjatesia e nje objekti te ndertimit. Shkaqet e amortizimit. Shkalla e amortizimit dhe menyra e vlersimit 4 ore Nikolla Nika
Leksioni 33 Energy 4 ore Mirel Mico
Leksioni 34 Dokumentet e planifikimit dhe te zhvillimit dhe vlera e tokes 4 ore Fatlinda Struga
Leksioni 35 Ndikimi I cilesise se materialeve dhe I konstruksionit ne jetegjatesine e objektit 4 ore Nikolla Nika
Leksioni 36 Energy 4 ore Mirel Mico
Leksioni 37 Ndikimi i zonimit te territorit ne investimet ne pasurite e paluajtshme. Leximi I dokumenteve te planifikimit 4 ore Fatlinda Struga
Leksioni 38 Si ndikon cilesia e strukturave dhe e materialeve te perdorura ne koston e nje objekti 4 ore Nikolla Nika
Leksioni 39 Teknologji ndertimi 4 ore Altin Piqani
Leksioni 40 Teknologji ndertimi 4 ore Altin Piqani
Leksioni 41 Teknologji ndertimi 4 ore Altin Piqani
Leksioni 42 Teknologji ndertimi 4 ore Altin Piqani
Leksioni 43 Teknologji ndertimi 4 ore Altin Piqani
Leksioni 44 Teknologji ndertimi 4 ore Altin Piqani